რთული ქცევის მართვა - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

რთული ქცევის მართვა

კურსის მიზანი:  რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან და მოზარდებთან ინდივიდუალური მუშაობის წარმართვის თავისებურებების გაცნობა, ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით.

სამიზნე ჯგუფი:

  • ბავშვებთან და მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტები (ფსიქოლოგი, მასწავლებელი, აღმზრდელი და ა.შ.);

  • ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები.


კურსის ხანგრძლივობა: 16 საკონტაქტო საათი
კურსის საფასური:  150 ლარი
კურსის სილაბუსი:  pdf

კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია სატრენინგო კურსის
(ხანგრძლივობისა და შინაარსის) გარკვეული მოდიფიცირება  მსმენელთა საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგების მიზნით.  

Back to content