პირველი დახმარების ტრენინგი - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

პირველი დახმარების ტრენინგი

სატრენინგო კურსის დასახელება: პირველი დახმარება

კურსის მიზანი:  პირველი დახმარების გაწევისათვის აუცილებელი თეორიული მასალის გაცნობა და შესაბამისი პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.

სამიზნე ჯგუფი:
ტრენინგის გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს

კურსის ხანგრძლივობა:  2 დღე, 16სთ

კურსის სილაბუსი:  pdf


კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე, ორგანიზაციას გააჩნია მოქნილობა შესთავაზოს მათ გაზრდილი, ან შემცირებული სატრენინგო დღეები და ფოკუსი გააკეთოს ჯგუფისათვის აქტუალურ საკითხებზე.

ტრენინგის გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. ასევე, შესაძლებელია გაკეთდეს კორპორატიული შეთავაზება იმ ორგანიზაციებისა თუ კომპანიებისათვის, რომელთა თანამშრომლებსაც პირველი დახმარების ცოდნა სამსახურეობრივად ესაჭიროებათ.
სატრენინგო კურსის გავლის შემდეგ თქვენ გექნებათ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, რაც დაგეხმარებათ პირველი დახმარების საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოთ ადეკვატური რეაგირება.

Back to content