საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის სპეციფიკა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის სპეციფიკა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან

კურსის მიზანი:  იმ ასაკობრივი თავისებურებებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების გაცნობა, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა დაწესებულებებში საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვისა და წარმართვისათვის.  

სამიზნე ჯგუფი:

  • სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტები (ფსიქოლოგი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, ძიძა და ა.შ.);

  • პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები.


კურსის ხანგრძლივობა: 5 დღე, 30 საკონტაქტო საათი
კურსის საფასური:  100 ლარი
კურსის სილაბუსი:  pdf

კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე, ორგანიზაციას გააჩნია მოქნილობა შესთავაზოს მათ გაზრდილი, ან შემცირებული სატრენინგო დღეები და ფოკუსი გააკეთოს ჯგუფისათვის აქტუალურ საკითხებზე.
Back to content