პოზიტიური და ეფექტური მშობლობა - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

პოზიტიური და ეფექტური მშობლობა

კურსის მიზანი: აღნიშნული კურსი ემსახურება პოზიტიური და ეფექტური მშობლობის უნარების განვითარებას ბავშვისა და მოზარდის ასაკობრივ თავისებურებებისა  და განვითარებაზე ზემოქმედი ფაქტორების გათვალისწინებით  

სამიზნე ჯგუფი:

ბიოლოგიური მშობლები
მიმღები მშობლები
შვილად აყვანის მსურველი პირები


კურსის ხანგრძლივობა: 7 დღე

კურსის საფასური:  140 ლარი
კურსის სილაბუსი:  pdf


ტრენინგის მონაწილეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია სატრენინგო

კურსის (ხანგრძლივობისა და შინაარსის) გარკვეული მოდიფიცირება მსმენელთა

საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგების მიზნით.

ასევე,  მონაწილეებს ტრენინგების გავლის შემდეგ ეძლევათ შესაძლებლობა ბავშვებთან  პრაქტიკაში განახორციელონ მიღებული ცოდნა პროფესიონალ ფსიქოლოგთა სუპერვიზიით.

Back to content