სოციალურ- ემოციური სფეროს განვითარების კურსი ბავშვებისათვის - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

სოციალურ- ემოციური სფეროს განვითარების კურსი ბავშვებისათვის

კურსის მიზანი: ბავშვების სოციალური უნარ-ჩვევების შემუშავება და ემოციური სფეროს  განვითარება, რაც გულისხმობს:

  • მათ მიერ სოციალურ გარემოში უკეთ ადაპტირებას, თანატოლებთან და მოზრდილებთან ეფექტური კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას;

  • ემოციების მართვის უნარის შემუშავებას  - განცდილი გრძნობების, მათ გამომწვევ კონკრეტულ ცხოვრებისეულ სიტუაციებსა და ამ სიტუაციებში არსებულ ფიქრებს/აზრებს შორის  კავშირის დადგენას;

  • სხვა ადამიანის პატივისცემას, თანაგანცდასა და ურთიერთგაგებას.


კურსი ხორციელდება ჯგუფური  ფსიქოლოგიური სესიების ფორმატით და განკუთვნილია  6-8 , 8 12 წლის ასაკის ბავშვებისათვის.

კურსი განსაკუთრებით დაეხმარება იმ ბავშვებს,რომლებსაც აქვთ შემდეგი სახის სირთულეები:

  • უჭირთ  საკუთარი  პიროვნების გამოხატვა;

  • აქვთ თანატოლებთან და მოზრდილებთან ურთიერთობის სირთულე, ადვილად ვერ  იძენენ მეგობრებს, თავს მარტოდ გრძნობენ, ან ყველას მეგობარს უწოდებენ;

  • არიან  მორცხვები,  „ბუტიები“, ვერ ახდენენ ჯგუფში საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენასა და ინტერესების დაცვას ;

  • დაჩაგრულად გრძნობენ თავს;

  • ზედმეტად ფიცხები არიან , ან  უჭირთ სხვისგან  მომდინარე ბრაზთან გამკლავება.კურსის ხანგრძლივობა:
კვირაში სამჯერ 3 სთ, სულ 24 საკონტაქტო საათი.

კურსის საფასური:  120 ლარი
კურსის სილაბუსი:  pdf


ასევე  ჯგუფურ ფსიქოლოგიურ სესიებში  მონაწილე  ბავშვების მშობლებს ექნებათ საშუალება გაიარონ ჯგუფური კონსულტაციები,  კურსის საწყის და საბოლოო ეტაპზე, პროგრამის განხილვისა და შედეგების ანალიზის მიზნით.

Back to content